سؤالات مرعشی از روسای کمیسونهای مجلس: راه کارتان چیست؟

بخشی از مصاحبه را می خوانید: ارزیابی شما از نامه رؤسای 12 کمیسیون‌ تخصصی مجلس به رئیس جمهوری چیست؟ به نظرتان چه مسأله‌ای در این نامه حائز اهمیت بیشتری است. اولین مسأله درباره این نامه پیام آن است که به نظر من کاملاً روشن است. از نظر سیاسی این نامه می‌خواهد این پیام را بدهد…